• 11. Sınıf
  • Matematik Kazanımları

11. Sınıf Matematik Kazanımları 2016-2017

2016-2017 11. SINIF (LİSE - 3) MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

1) 11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KAZANIMLARI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayı Dizileri

1. Sayı dizilerini kullanarak gerçek/gerçekçi hayat problemlerini modellerde ve problem çözümünde kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Bölünebilme

1. İki ya da daha fazla doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını içeren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Bilinçli Tüketim Aritmetiği

1. Gelirleri-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur.

2. Yüzde, oran ve orantı kavramlarını günlük hayatta karşılaştığı durumların analizinde ve problem çözme sürecinde kullanır.

3. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

4. Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Ölçme

1. Bir nesnenin belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş bir çizimini kullanarak bir mesafe, bir nesnenin çevre uzunluğu, alanı veya hacmi hakkında çıkarımlarda bulunur.

2. Çevre, alan, yüzey alanı ve hacim ölçmeye yönelik problemleri çözer.

VERİ VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri Analizi

1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili bir istatistik problemini çözmek için verileri toplar, düzenler, temsil eder ve yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

1. Basit ve bileşik olayların olasılıklarını içeren, hayatın içinden gerçek/gerçekçi problem durumlarını çözer.

2) 11. SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KAZANIMLARI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

MANTIK

Alt Öğrenme Alanı: Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.

2. Bileşik önermeyi açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.

3. Kümelerdeki işlemler ile sembolik mantık kuralları arasında ilişki kurar.

4. Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir.

5. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

6. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür.

7. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

1. Her ve bazı niceleyicilerini örneklerle açıklar.

2. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.

3. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir.

4. Mantık kurallarını basit teoremlerin ispatlarında kullanır.

5. Tümevarım yöntemi ile ispat yapar.

MODÜLER ARİTMETİK

Alt Öğrenme Alanı: Bölünebilme

1. Tam sayılarda bölünebilme ve özelliklerini açıklar.

2. Öklit algoritmasını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Modüler Aritmetikte İşlemler

1. Modüler aritmetikle ilgili özellikleri gösterir ve bunları kullanarak uygulamalar yapar.

DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

Alt Öğrenme Alanı: Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

1. Doğrusal (lineer) denklem sistemini açıklar ve en çok birinci dereceden 3 bilinmeyenli doğrusal denklem sisteminin çözümünü yok etme yöntemiyle bulur.

Alt Öğrenme Alanı: İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denkleme dönüştürülebilen denklemlerin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

2. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

Alt Öğrenme Alanı: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun alacağı değerlerin işaretini inceler ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

Alt Öğrenme Alanı: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

TRİGONOMETRİ

Alt Öğrenme Alanı: Yönlü Açılar

1. Yönlü açıyı açıklar, açı ölçü birimlerinden derece ile radyanı ilişkilendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometrik Fonksiyonlar

1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla oluşturur ve grafiklerini çizer.

2. Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometrik Denklemler

1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

Alt Öğrenme Alanı: Üstel Fonksiyon

1. Üstel fonksiyonu açıklar.

2. Üstel fonksiyonların bire bir ve örten olduğunu gösterir.

Alt Öğrenme Alanı: Logaritma Fonksiyonu

1. Logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyonun tersi olarak oluşturur.

2. On tabanında logaritma fonksiyonunu ve doğal logaritma fonksiyonunu açıklar.

3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini gösterir ve uygulamalar yapar.

 

Alt Öğrenme Alanı: Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

1. Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modelleme ve problem çözmede kullanır.

DİZİLER

Alt Öğrenme Alanı: Gerçek Sayı Dizileri

1. Dizi, sonlu dizi, sabit dizi kavramlarını ve dizilerin eşitliğini açıklar.

2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini hesaplar.

3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini gösterir ve dizinin ilk n teriminin toplamını bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

DÖNÜŞÜMLER

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve yansıma dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

1. Öteleme, dönme, yansıma ve bunların bileşkelerini modelleme ve problem çözmede kullanır.