• 5. Sınıf
  • Matematik Kazanımları

5. Sınıf Matematik Kazanımları 2016-2017

2016-2017 5. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla İşlemler

1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.

3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.

8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

10. Dört işlem içeren problemleri çözer.

11. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.

12. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Birim kesirleri sıralar.

2. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

3. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

4. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

5. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

6. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.

7. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Ondalık Gösterim

1. Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.

2. Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.

3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.

4. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.

5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Yüzdeler

1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

1. Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

2. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

3. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.

4. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

5. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler ve Dörtgenler

1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.

2. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.

4. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.

5. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk ve Zaman Ölçme

1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

2. Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.

3. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme

1. Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler

1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.

2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.

Alt Öğrenme Alanı: Veri Analizi ve Yorumlama

1. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.