Tarama Kategorisi

Bunları Biliyor Musunuz?

Etkisiz Eleman Nedir?

İkili bir işleme göre (toplama ve çarpma işlemi gibi) işlem sonucuna etki etmeyen elamana etkisiz eleman denir. Bir kümede a ve e iki eleman olsun: ( a Δ e ) = ( e Δ a ) = a eşitliğini sağlayan bir e elemanı varsa bu eleman etkisiz elemandır.  (Yukarıdaki Δ …

Arkadaş Sayılar Nedir?

İki sayı birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamına eşitse bu sayılara arkadaş sayılar denir.En küçük arkadaş sayı çifti 200 ve 284'tür. Bu iki sayı arkadaş sayıdır çünkü 220'nin kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı 284'e, 284'ün kendisi…

Klinometre Nedir? Nasıl Yapılır?

Klinometre; bir yüzey, yol, düzlem ya da cismin yatay düzlemine oranla eğimini ölçen alettir. Eğim ölçer anlamına da gelen alettir. Daha çok uzak bir yerin, dağ gibi mesela, yüksekliğini ölçmede kullanılır. Bu alet matematikte de işimize yarar ve elektronik…

Her Özdeşlik Bir Denklem midir?

Her özdeşlik aynı zamanda denklem midir? Bu soruya cevap vermek için denklemin ve özdeşliğin tanımına* bakalım.DENKLEM: İçinde en az bir bilinmeyenin bulunduğu eşitlik.ÖZDEŞLİK: İçerdiği değişkene verilen bütün değerler için her iki yanında aynı sonucun…

Bir Sayının Toplamaya Göre Tersi Nedir?

"Bu hangi sayı ile toplarsak sonuç 0 çıkar?" sorusunun cevabı o sayının toplama işlemine göre tersini verir. Toplama İşlemine Göre Ters Eleman  Toplamları 0 olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Bir Sayının Toplamaya Göre Tersi Nasıl…

Bir Sayının Çarpmaya Göre Tersi Nedir?

"Bu sayıyı hangi sayı ile çarparsak sonuç 1 çıkar?" sorusunun cevabı o sayının çarpma işlemine göre tersini verir. Çarpma İşlemine Göre Ters Eleman  Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayı çarpma işlemine göre birbirinin tersidir. Bir Sayının Çarpmaya Göre Tersi…

Ters Eleman Nedir?

İkili bir işleme göre (toplama ve çarpma işlemi gibi) etkisiz elemanı (e) bulunan bir küme ele alalım. Bu kümede bulunan bir a elemanı için: ( a ◊ b ) = ( b ◊ a ) = e eşitliğini sağlayan bir b elemanı varsa bu b elemanına a'nın tersi denir. (Yukarıdaki ◊ işlemi…

İntegral İşareti Nereden Geliyor?

İntegral sembolü neden ∫ şeklindedir? Bu sorunun mantıklı bir cevabı var elbet.İntegral, Latince toplam kelimesinin ("ſumma", "summa") baş harfi s'ye biraz benzer ∫ işareti ile gösterilir.Bu işaret Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından tanımlanmıştır.

Maya Rakamları ve Maya Matematiği

Orta-Amerika’nın diğer Kolomb-öncesi halkları gibi, Mayalar da on tabanıyla değil yirmi tabanıyla, yani yirminin kuvvetleriyle sayıyorlardı. Bu sistemin taban değeri 5’ti. Klasik-öncesi Mayalar’da (ya da selefleri olan Olmekler’de) sıfır kavramının mevcut olduğu…

Kartezyen Koordinat Sisteminin Tarihçesi

Kartezyen Koordinat Sisteminin adı nereden gelmektedir?Kartezyen (İngilizce : Cartesian) Fransız matematikçi Descates'in adına Latince +ian (+cil / +çıl ) ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir.Koordinat ise (İngilizce : co-ordinate)  Latince com-…

Tanımsızlık Nedir? – Belirsizlik Nedir?

Tanımsızlık ve Belirsizlik genellikle karıştırılan iki kavramdır. Bu iki kavramı ayırt etmek aslında zor değildir. Tanımsızlık tanımlanmayan durum, belirsizlik ise tanımlı ancak tam belirli olmayan durumdur. Örnekle anlatacak olursak:0'dan farklı bir a…

Sıfır Rakamını Kim Buldu?

Sıfırın MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Maya kabilesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. M.S. 800 civarında ise Hintliler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan'dan yayılan sıfır, M.S. 1400 yıllarında Avrupa'da da benimsenmiş ve…

Googolplex Sayısı Nedir?

1 rakamının ardından gelen bir googol kadar sıfırla yazılan sayıya googolplex adı verilir. Bu sayı 10 üzeri bir googol olarak da ifade edilebilir: 10googol = 10(10100).1 googolplex = 1010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…

Googol Sayısı Nedir?

Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim Amerikalı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta (1929–1980) tarafından 1938 yılında kullanılmaya…

Pi Sayısı Adını Nereden Alır?

Pi sayısı ismini, Yunanca περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi'nde Pİ ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.Pİ SAYISI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN…

Pi Sayısı Kaçtır?

Öncelikle Pi sayısı 3,14 değildir. Pi sayısı 3,14.................. şeklinde sonsuza kadar giden irrasyonel bir sayıdır. 3,14 pi sayısının yaklaşık bir değeridir.π ≈ 3,1416Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk…

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır.Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir.Pİ SAYISI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

E Sayısını Kim Buldu?

e sabitine dolaylı olarak ilk değinen İskoç matematikçi John Napier olmuştur. Napier, 1618'de logaritmalar üzerine yayımladığı bir kitabın ekinde, e sabitini kullanarak bazı hesaplar yapmıştır; fakat sabitin kendisiyle fazla ilgilenmemiştir. e sayısını gerçek…

E Sayısı Nedir?

Euler sayısı veya e sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı. e sayısı aşkın bir sayıdır, dolayısıyla irrasyoneldir, ve tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz.Yaklaşık…

Neden Hep X Kullanılır?

Matematikte, cebirde bilinmeyen yerine hep X kullanılmasının sebebi Cebirin Araplar tarafından geliştirilmiş olmasıdır. İlk Cebir kitabı olan ve El-Harezmi tarafından yazılan "El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” kitabında bilinmeyen yerine…